800.227.0627
α - Bag Cell Peptide (1 - 8)
Sequence (1LC):
APRLRFYS
Sequence (3LC):
H - Ala - Pro - Arg - Leu - Arg - Phe - Tyr - Ser - OH
Catalog :
10483-01
Unit:
1 mg
Price/Unit:
$593  (For other quantities please Contact Us or call 972-420-8505 (USA) 800-227-0627 (INTL.) or Fax 972.420.0442)
Purity:
>95%
Format:
Lyophilized solid, trifluoroacetate (TFA) salt format
Storage:
-20°C
Product Usage:
This product is for research use only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
M.W.:
1009.2
Reference/Citations:
Ref: Dalen, C. et al. J. Biol. Chem. 275, 11638 (2000); Squire, CR. et al. J. Biol. Chem. 266, 22355 (1991); Li, RW. et al. J. Exp. Biol. 202, 2961 (1999); Rothman, B. et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 5753 (1983).